Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní vztahy uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu www.revedevivre.sk a blíže upravují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím.

Kupujícím v elektronickém obchodě se rozumí zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala elektronickou objednávku.

Prodávajícím se rozumí Daton SK s.r.o., Hájska 31, 919 43 Cífer, IČO: 36 256 137, DIČ: 2021746727.

Elektronickou objednávkou se rozumí vyplněný a odeslán elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, objednaném zboží z nabídky internetového obchodu a ceně objednaného zboží.

Odesláním elektronické objednávky kupující závazně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném dnem odeslání této objednávky, taktéž i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetové stránce. Každou e-mailovou objednávku prodávající potvrdí e-mailem nebo telefonicky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

Dodací a platební podmínky

Objednané zboží Vám zašleme spolu s daňovým dokladem na vámi uvedenou dodací adresu. Zboží odesíláme do tří pracovních dnů, pokud je zboží na skladě. Pokud není zboží na skladě, odesíláme ho ihned po obdržení. Dodací doba se pohybuje v rozpětí 3 – 10 pracovních dní.

Prodávající se zavazuje:

 • dodat správný druh a množství zboží tak, jaký byl uveden v době objednávky
 • na základě objednávky zákazníka dodat zboží v dohodnuté ceně
 • vystavit a přiložit fakturu jako daňový doklad
 • zboží přiměřeně zabalit a odeslat ho co nejdříve po obdržení objednávky

Kupující se zavazuje:

 • převzít objednané zboží
 • zaplatit za dodané zboží v jeho nabízené, resp. dohodnuté ceně

 

Poštovné

Zboží bude zasláno na dodací adresu, která je uvedena kupujícím v objednávce. Doručení proběhne během pracovních dnů. Zboží dodáváme prostřednictvím České pošty as. Cena za dodací služby je stanovena dle aktuálního ceníku poskytovatele. Výše poštovného závisí na hmotnosti a objemu objednaného zboží. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Předběžné informace o ceně přepravy (přepravní) je vždy uvedena při konkrétním zboží. Závazná cena za přepravu je uvedena v Potvrzení objednávky.

Při objednávání máte možnost výběru ze dvou forem platby za zboží:

 • dobírka,
 • platba předem (převodní příkaz).

Při zadání platby předem Vám bude zaslán potvrzující e-mail s údaji pro uskutečnění platby.

Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

 

Při doručování do zahraničí, prodávající poštovné vypočítává individuálně podle platných sazeb doručovatelské společnosti pro dané území země, kde má být zásilka doručena. Prodávající při dodávce zboží do zahraničí účtuje poštovné v plné výši při jakékoliv hodnotě objednaného zboží.

V případě, že kupujícímu nemůže být doručena kompletní objednávka z důvodu, že zboží nebylo v době expedice objednávky na skladě, bude na základě vzájemné dohody dosílku ve dvou částech na náklady prodávajícího nebo celá objednávka bude vyřízena později po doplnění skladových zásob.

 

STORNO objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výšky až 50% z celkové ceny zboží.

 

STORNO objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

 

Platnosť cien

Ceny zboží jsou platné v momentě objednání. Cena v již přijaté objednávce je neměnná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.

 

Reklamace

Pokud zásilka vykazuje známky poškození nebo vniknutí do zásilky, je kupující povinen neprodleně zkontrolovat s přepravcem obsah zásilky a sepsat protokol o zjištěných chybách.

Pokud kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu bez sepsání protokolu o zjištěných chybách s přepravcem, je prodávající oprávněn z tohoto důvodu neuznat případné pozdější reklamace.

Kupující je povinen při převzetí dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

Prohlídku je kupující povinen učinit tak, aby zjistil všechny vady, které lze zjistit při vynaložení odborné péče.

Oznámení o zjištěných závadách musí kupující učinit prodávajícímu písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné závady, tj musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou mu bude doručen reklamační protokol. Průběžné informace o řešení Vaší reklamace můžete získat telefonicky v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin. nebo prostřednictvím e-mailu.

K reklamaci je nutné předložit kopii faktury.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto typu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Reklamácie sú vybavované:

 • e-mailem na adrese:   info@revedevivre.sk
 • poštou, spolu s reklamovaným zbožím prosím přiložte průvodní dopis s popisem závady na zboží
 • zboží zabalte a zašlete na naši adresu: Daton SK s.r.o., Hájska 31, 919 43 Cífer.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou – na náklady kupujícího – na adresu prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv , které kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží, uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení ao tomto pořídí písemný zápis, nebo

odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo reklamované zboží přijme k odbornému posouzení výrobcům, na jehož základě výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvíce 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

Zakoupené zboží je možné vrátit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží na adresu společnosti: Daton SK s.r.o., Hájska 31, 919 43 Cífer.

V této době musí být prodávajícímu doručeno písemné odstoupení od smlouvy, vlastnoručně podepsané kupujícím, spolu s nepoškozeným, nepoužívaným a neopotřebovaným zbožím v původním, celistvém obalu. Zboží musí být vráceno s originálem faktury. Zboží neposílejte na dobírku.

Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena zboží včetně nákladů na dopravu poštovní poukázkou, nebo na váš účet který uvedete, nejpozději do 14 dnů od dne, kdy byl vrácené zboží doručeno na naši adresu. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 

Záruka

Při všech výrobcích kupovaných na základě občansko-právních vztahů je záruční doba 24 měsíců, pokud právní předpisy ČR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i nesprávným použitím nebo skladováním. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prach, voda, atd.), Či poškozením způsobeným vyšší mocí.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na závady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího jsou pro prodávajícího důvěrné a neposkytne je jiným subjektům.

(zák. č. 428/2002 Z.z. zákon o ochraně osobních údajů)

Odesláním objednávky přes E-shop potvrzuje kupující svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu definice uvedené v §4 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech.

Prodávající zpracovává osobní údaje fyzické osoby – objednavatele (kupujícího), resp. oprávněné osoby za účelem uzavření kupní smlouvy a plnění svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy. Využívá jejich zejména při vystavení faktury, vyřizování objednávky a doručení objednaného zboží. Prodávající odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje fyzické osoby nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě osob vykonávajícím doručování zásilek).

Prodávající zpracovává osobní údaje fyzické osoby v tomto rozsahu: křestní jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo.

Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány v nezbytném rozsahu, bezpečně a profesionálně, a že nedojde k jejich úniku ani jinému zneužití. V žádném případě je neposkytneme třetím osobám, kromě těch, které participují na dodání objednaného zboží (pošta apod.).

Nad činností prodávajícího je oprávněna provádět dohled Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava.

 

 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.


 

 

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením zaslaným spolu se zbožím na adresu Daton SK s.r.o., Hájska 31, 919 43 Cífer. Pro tento účel lze použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení smlouvy.

 

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, a to kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení vráceného zboží zpět na naši adresu. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby.

 1. Způsob vrácení zboží

Zašlete nám zboží zpět nejpozději 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastnosti a funkčnosti zboží.

 

» Vzorový formulář